سفارش تبلیغ
صبا
سفارش تبلیغ
صبا
زازران

خدا خر را آفرید و به او گفت:

تو بار خواهی برد، 

از زمانی که تابش آفتاب آغاز می شود 

تا زمانی که تاریکی شب سر می رسد.

و همواره بر پشت تو باری سنگین خواهد بود.

و تو علف خواهی خورد 

و از عقل بی بهره خواهی بود 

و پنجاه سال عمر خواهی کرد و تو یک خر خواهی بود.

  Picture of a Donkey Kicking out one Hind Leg

خر به خداوند پاسخ  داد: خداوندا! من می خواهم خر باشم،

اما پنجاه سال برای خری همچون من عمری طولانی است.

پس کاری کن فقط بیست سال زندگی کنم 

و خداوند آرزوی خر را برآورده کرد

..........................................................................

خدا سگ را آفرید و به او  گفت:

 تو نگهبان خانه انسان خواهی بود 

و بهترین دوست و وفادارترین یار انسان خواهی شد.

تو غذایی را که به تو می دهند خواهی خورد 

و سی سال زندگی خواهی کرد.

تو یک سگ خواهی بود.

excited alert puppy wagging his tail with a bone in his mouth

 سگ به خداوند پاسخ  داد:

خداوندا! سی سال زندگی عمری طولانی است.

کاری کن من فقط پانزده سال عمر کنم 

و خداوند آرزوی سگ را برآورد...

...............................................................................

خدا میمون را آفرید و به  او گفت:

و تو از این سو به آن سو و از این شاخه به آن شاخه خواهی پرید 

و برای سرگرم کردن دیگران کارهای جالب انجام خواهی داد 

و بیست سال عمر خواهی کرد.

و یک میمون خواهی بود.

Picture of a Cute Little Monkey with Big <br /> Ears

میمون به خداوند پاسخ  داد:

بیست سال عمری طولانی است، 

من می خواهم ده سال عمر کنم.

و خداوند آرزوی میمون را برآورده کرد.

.....................................................

و سرانجام خداوند انسان را آفرید 

و  به او گفت: تو انسان هستی.

تنها مخلوق هوشمند روی تمام سطح کره زمین.

تو می توانی از هوش خودت استفاده کنی 

و سروری همه موجودات را برعهده بگیری 

و بر تمام جهان تسلط داشته باشی.

و تو بیست سال عمر خواهی کرد.

goofy looking man with his tongue hanging out wearing a smiley face tie

انسان گفت:سرورم!

گرچه من دوست دارم انسان باشم، 

اما بیست سال مدت کمی برای زندگی است.

آن سی سالی که خر نخواست ، 

آن پانزده سالی که سگ نخواست 

و آن ده سالی که میمون نخواست زندگی کند، 

به من بده.

...............................................................

و خداوند آرزوی انسان را برآورده کرد...

و از آن زمان تا کنون انسان فقط بیست سال مثل انسان زندگی می کند !!

Picture of  a Father Giving his Son a Horse Ride

و پس از آن، ازدواج می کند و سی سال مثل خر کار می کند مثل خر زندگی می کند ،

 و مثل خر بار می برد

frantic dad trying to multi task and work on the computer and iron at the same time with children causing chaos

و پس از اینکه فرزندانش بزرگ شدند، پانزده سال مثل سگ از خانه ای که در آن زندگی می کند، 

نگهبانی می دهد و هرچه به او بدهند می خورد...!!!

Picture of an Angry Old Man Waving his Cane

و وقتی پیر شد، ده سال مثل میمون زندگی می کند؛ از خانه این پسرش به خانه آن دخترشنوشته شده در تاریخ پنج شنبه 91/12/10 توسط احمد
قالب وبلاگ